Tender Notice

Tawaran adalah dipelawa daripada pembekal – pembekal yang berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dalam Kategori dan Jenis Pendaftaran yang berkaitan serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran bagi bekalan / perkhidmatan berikut:-

BIL NO. TENDER NAMA BORANG TENDER PENDAFTARAN UPK
KELAS KEPALA SUB HEAD
JENIS LESEN:
BEKALAN DAN PERKHIDMATAN
1. CENTEXS NO.1/2018/ (01) Tawaran Membekal Bahan-Bahan Guna Habis dan/atau Mesin-Mesin Pembelajaran Bengkel Elektrik di Centre Of Technical Excellence Sarawak B II 1, 3, 5, 6, 7
2. CENTEXS NO.2/2018/ (01) Tawaran Membekal Bahan-Bahan Guna Habis dan/atau Mesin-Mesin Pembelajaran Bengkel Mekatronik di Centre Of Technical Excellence Sarawak B II 1, 3, 5, 6, 7
3. CENTEXS NO.3/2018/ (01) Tawaran Membekal Bahan-Bahan Guna Habis dan/atau Mesin-Mesin Pembelajaran Bengkel Jahitan di Centre Of Technical Excellence Sarawak C IV 9
C VI 2
4. CENTEXS NO.4/2018/ (01) Tawaran Membekal Bahan-Bahan Guna Habis dan/atau Mesin-Mesin Pembelajaran Bengkel Kimpalan di Centre Of Technical Excellence Sarawak B II 1, 3, 5, 6, 7,
B IX 5
5. CENTEXS NO.5/2018/ (01) Tawaran Membekal, Menghantar Memasang dan Menyenggara Komputer serta Peralatan Komputer di Centre Of Technical Excellence Sarawak C IV 8
6. CENTEXS NO.6/2018/ (01) Tawaran Membekal dan Menghantar Peralatan Tulis di Centre Of Technical Excellence Sarawak C VIII 3
 1. Dokumen Tender yang berharga RM 100 satu set (tidak dipulangkan) hanya akan dijual kepada pemilik atau wakilnya yang diberi kuasa secara bertulis oleh Pemilik / Rakan Kongsi / Pengarah Syarikat. Pemilik atau wakilnya hendaklah mengemukakan SIJIL ASAL UNIT PENDAFTARAN KONTRAKTOR DAN JURUPERUNDING (UPKJ), SIJIL ASAL PENGIKTIRAFAN STATUS BUMIPUTERA (jika berkenaan) dan SURAT PERWAKILAN KUASA (Jika Berkenaan) sebelum dokumen tender dijual kepada Pembekal / Kontraktor yang layak.

 2. Dokumen Tender boleh diperolehi mulai 11 April 2018 hingga 24 April 2018 pada waktu pejabat dan dimasukkan ke dalam peti tawaran tender dengan menggunakan sampul berlakri serta mempunyai catatan Nombor dan Tajuk Tender. Dokumen Tender hendaklah diserahkan selewat-lewatnya jam 12 tengahari pada tarikh tutup 24 April 2018 di alamat seperti di bawah:-

  Ketua Pegawai Eksekutif
  Centre of Technical Excellence Sarawak,
  Jalan Sultan Tengah, Rampangi, Santubong
  93050 Kuching, Sarawak

 3. Dokumen Tender diterima selepas tarikh dan masa tutup tidak akan dipertimbangkan.

CENTRE OF TECHNICAL EXCELLENCE SARAWAK TIDAK AKAN TERIKAT DENGAN MANA – MANA TAWARAN YANG RENDAH ATAU SEBARANG TAWARAN.